REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Poziv na seminar “Inelektualno vlasništvo…”

Intelektualno-vlasništvo

POZIV NA SEMINAR
Intelektualno vlasništvo – praktična primjena, sudska praksa i primjena prava
(patentno, žigovno i autorsko pravo, geografske oznake i industrijski dizajn)

REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) organizira seminar/radionicu na temu “Intelektualno vlasništvo – praktična primjena, sudska praksa i primjena prava (patentno, žigovno i autorsko pravo, geografske oznake i industrijski dizajn)”.

Adizes (ASEE) i REZ Agencija – Poziv na seminar

Adizes REZ Agencija

Adizes South East Europe (ASEE)

i

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija)

organiziraju seminar

RUKOVODITELJSKE VJEŠTINE

koji će biti održan u prostorijama REZ Agencije u Zenici, ul. Štrosmajerova 11/III
23.3.2017. godine s početkom u 9:30 sati

Seminar će dati odgovore na slijedeća pitanja:

 • Jesu li zaposlenici ključni faktor konkurentske prednosti naših kompanija?
 • Koliko uspješno prenosimo svoje znanje i iskustvo?
 • Kako radimo i koliko uspješno upravljamo zaposlenima?
 • Da li prilikom delegiranja zadataka razmišljate na način: “Dok im ja objasnim kako, brže ću sam to napraviti!” ili “Ionako ću morati popravljati za njima!”?
 • Da li će se Vaši podređeni “pokvariti” ukoliko ih pohvalite?
 • Da li Vam je teško izreći objektivnu kritiku?

Ciljna skupina: vlasnici, direktori, menadžeri i rukovoditelji u preduzećima.

Integralni tekst poziva možete preuzeti ovdje, a na slijedećem linku

preuzmite Prijavni obrazac.

BFC Javni poziv za općine i gradove u Federaciji BiH

BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

objavljuje

JAVNI POZIV

jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH
za učešće u regionalnom programu

Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem
u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)

Program Certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Program je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Uzimajući u obzir iskazani interes jedinica lokalne samouprave za uključenje u proces certifikacije BFC Mreža Federacije BiH je odlučila objaviti Javni Poziv koji će biti kontinuirano otvoren za sve općine i gradove.

Općine i gradovi koji se uključe u program dobijaju regionalni rang konkurentnosti prema ocjeni kvaliteta usluga koje pružaju investitorima i privrednicima, konkretne smjernice za unapređenje poslovanja, kao i priliku da učestvuju u regionalnoj razmjeni najboljih praksi. Certificirane općine i gradovi se pozicioniraju kao najnapredniji u regiji i kvalifikuju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnom i međunarodnom nivou.

U prilogu Poziva se nalazi prijavna dokumentacija:

Prijavni obrazac za pristupanje Regionalnom programu certifikacije gradova/općina sa povoljnim poslovnim okruženjem

i

Upitnik – preliminarna procjena ispunjenosti kriterija BFC SEE certifikacije –

koju trebate popunjenu dostaviti e-mailom na adresu admir@redah.ba ili putem fax-a 036-557-211.

OVAJ JAVNI POZIV JE STALNO OTVOREN!

Tehnički sekretarijat/tajništvo BFC Mreže Federacije BiH je na raspolaganju zainteresiranim općinama i gradovima u Federaciji BiH za sva pitanja i komentare. Dodatne informacije o programu BFC SEE možete dobiti putem stranice Regionalne razvojne agencije REDAH ili telefonom 036-557-210.

Program i proces certifikacije općina i gradova

bfc453

Program certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećoj privredi/gospodarstvu. Certifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da određena lokalna samouprava pruža visok nivo usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa:

 • predinvesticiona
 • investiciona
 • post-investiciona

Lokalna samouprava, odnosno lokalna administracija mora u svim navedenim fazama da bude pouzdan partner privatnom biznisu, tako što će svojim aktivnostima obezbjeđivati najviši standard usluga, što ulagači i očekuju. Samo na taj način gradovi i općine biće prepoznati kako od strane postojećih privrednika koji već posluju na teritoriji općine, tako i od strane investitora kao atraktivne destinacije za nove projekte. Nova ulaganja pretpostavka su za nova zapošljavanja, a nova radna mjesta osnovni i najvažniji preduslov za unaprjeđenje životnog standarda građana.
Program vrši i procjenu kvaliteta usluga i informacija koje se pružaju kao podrška privrednicima/gospodarstvenicima, kao i efikasnost procesa koji su u vezi sa poslovnom klimom. Konačno, certifikacija mjeri obim investicionih mogućnosti i način na koji se te mogućnosti koriste.

BFC SEE je osmišljen kao putokaz ka aktivnostima koje će omogućiti lokalnoj samoupravi potpunu organizovanost i efikasnost u pružanju informacija ka privredi/gospodarstvu, kao i u korišćenju istih za određivanje konkurentskih prednosti.

Program certifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju svih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime. Dakle, kvalitetnija interna organizacija gradskih/ općnskih administracija, kao i eksterna prepoznatljivost od strane investitora i drugih zainteresovanih aktera, glavne su prednosti koje lokalne samouprave ostvaruju pristupanjem BFC SEE procesu. Unaprijeđeni kvalitet rada lokalnih samouprava će pored sticanja certifikata o povoljnom poslovnom okruženju, omogućiti gradovima i općinama implementaciju kvalitativno drugačijeg i boljeg načina rada lokalnih službi.

Ciljevi Programa obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

 • Jačanje kapaciteta gradova i općina za privlačenje investicija i podršku lokalnom privrednom sektoru
 • Obezbjeđivanje stabilnog i mjerljivog poslovnog okruženja
 • Utvrđivanje primjera najbolje prakse
 • “Korak po korak” vodič ka daljim poboljšanjima
 • Izgradnja svesti privrednika o mogućnostima i potencijalima koje pružaju gradovi/općine
 • Definisanje jedinstvenog i standardizovanog pristupa, kako ka novim, tako i ka postojećim preduzećima/investitorima
 • Uvođenje inovacija u načinu na koji se promovišu lokalni potencijali
 • Pronalaženje konkretnih rešenja za poboljšanje poslovnog okruženja

Certifikacija gradova/općina podrazumjeva ispunjenje određenih standarda, tj. svojevrsnu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti koji spadaju u nadležnost lokalnih samouprava. Certifikat znači da je lokalna samouprava dokumentovala da su procesi i usluge koje sprovodi u svom radu u skladu sa kriterijumima koji su definisani kao proces certifikacije. Dodatno, to znači da privrednici mogu očekivati i određenu pomoć i partnerski odnos grada/općine, kada su u pitanju i poslovi i procedure koje spadaju u nadležnosti institucija koje deluju na republičkom nivou.

Namjera kreatora Programa certifikacije je da kroz implementaciju procesa i svečanu dodjelu certifikata podstaknu lokalne samouprave da preduzmu proaktivan pristup ka promociji sopstvenih investicionih potencijala i privlačenju ulaganja. Kriterijumi za certifikaciju predstavljaju neku vrstu podsjetnika o tome šta sve jedan grad/općina treba da razvija kao sopstveni kapacitet, kao i o tome koji operativni segmenti lokalne administracije moraju biti u potpunosti funkcionalni. Krajnja posledica implementacije procesa certifikacije u određenoj lokalnoj samoupravi jeste povećana konkurentnost za privlačenje investicija u odnosu na gradove/ općine unutar i van granica zemlje.

BFC SEE predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate i uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mj esta i opštu modernizaciju društva. Ovakve inicijative su važne i za stvaranje dobre reputacije regiona, u vremenu kada sve zemlje u širem okruženju ulažu značajne napore ka ekonomskom razvoju.

Cjelokupan postupak certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem osmišljen je da bude održiv. On se ogleda kako u tome da jednom uspostavljene kvalitetne procedure i postupci u lokalnoj (gradskoj/općinskoj) administraciji nastavljaju da funkcionišu u narednom periodu, tako i u činjenici da je rok važenja/trajanja certifikata ograničen (2 godine).

Vrijeme potrebno gradu/općini da ispuni kriterijume i stekne certfikat se razlikuje od slučaja do slučaja. Sam tok procesa certfikacije se može predstaviti kroz sljedeće osnovne faze:

 1. Faza evaluacije (do 4 mjeseca)
 2. Faza implementacije (do 6 mjeseci)
 3. Faza verifikacije i certifikacije (do 2 mjeseca)
 4. Promocija
 5. Nadzorna provjera (do 1 godine od sticanja certifikata)
 6. Recertifikacija (2 godine od sticanja certifikata)

Nakon upoznavanja sa programom, pojedinačnim koracima i preduslovima, lokalna samouprava donosi odluku o svom učešću koja rezultira potpisivanjem Ugovora o saradnji na Programu certifikacije.

Potpunu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti na ovom linku : Program i proces certifikacije općina i gradova